ร้อย สิบ หน่วย

ร้อย


BCCCFFHQRTU0
CDEFFFLNOQ0
BCDGJKMMNPP0
CDEEEHHHLOQS0
BDINOOOQQQSS1
GGGJKKNRTU1
BDDEPPQQQS1
CCHHJKLMRU1
BBBDDEEEFKLNU2
BCDDHHLNRRR2
BBCJOPPPRSTT2
BBBBCCHHKKNST2
CDEEIJJLNPS3
DTFIIJJJPSS3
EEEEGNOQQQ3
DEGHKKUUUU3
BBDDEEEHMQQQUU3
BBILOPRTTTT4
BCCDKOPPRRR5
CDFLLMMNOQ6
BBEFFFKLRTT7
BCFGGHJJLQQQU7
bbccehimss7
BBBBDDEMPPPPP8
cdegggjnopqqss8
BBBEFGHMNRRUU8
IMMMNOQQTUU9
EEEEFGLMNNOU9
EFGINSSTUU9
GGGGHJLOOO9สิบ

JKLLLNNSTU 0
DFFFFFHJLNQU 0
BBDEGHKNPSS 0
JKLLLNNSTU 0
EJLMOPSSTU 0
BCCDDFFIKQ 0
BCEFIOPPT 0
DDFGGGJKRSU 0

MMRSSTT 1
BCHJJJJPST 1
BBCCGGIJLLO 1
DEFGIJQRRT 1
BBEFNNNPQRSS1

CDEGIJJJJLLL 2
CEEFILSST 2
EIINOPPPSU 2
FFJLMNRTTU 2
EEGGJKKMNSU 2
HJJJKKNTTT 2
BBBEFHLLPST2


BBBBCGGMNPPQ 3
CHBBFLLLORT 3
BBBBCGGLMRU 3
FFFFGJJORT 3
BBCFHLLLORT 3
DIKMPSTTTU 3
EFJJJKMOPSS 3
DDEJKLNPPRS 3


DDJJKMMMMNQ 4
DENOPRRRU 4
EHJLLMNOOU 4
DDHHKLLMPQ 4
EFFIMMMNPQS 4
DDDDEFKKMQU 4
BBCDFIKKKUUU4
BBDEFFGGNPSS4


DHJLNQU 5
BCCDFFIJMPQ 5
CCCDEIKNNTU 5
CDDHIMMPPQR 5
DDEEIINNOOSU 5
DJKMMPPPPRSU 5
FHIJLOQRSSTU 5
BBCEEFNRRSSUU 5
DEFGGIIIR 5
BCFHJJMPRR 5
BDDFGGJJJS 5
BBCDGINOPRS 5
DHLLLMMNOR 5
CHDDIMMPPQR 5
DFGGHJKLMNQ 5
EIJJKKKKKKP 5
BBCEFHKNOSSU5

BEFGGGGILR 6
BBBBCEIJKOO 6
EFFHHHHKPPQ 6
GGGGKMMMSTU 6
GGGIIPPQQUU 6
DEEFGMNNNSS6
BCDDDJKNNNRR6
BCDEOPPPPPST6

IJLQRSSUUU 7
FJJJKNQQSSUU 7
BBBBEJKKKRU 7
BGGJPPRSSU 7
BBKKKLMPPR 7
DGGHHLNSTU 7
GMPQSSSSSS 7
CHEEGHIJLSU 7
CHCGGHKKRUU 7
CPQRRRRRRRT 7

CJLLLQRSS 8,
BBBCDHHHIILT 8
CJLLLQRSS 8
BBBCCIKMMQ 8
BBCCDGHJTU 8
BCDFFGHHLNO 8
BSSSTUUUUU 8
CHEEGHPUUUU8
DDEFIIIJJMT8
DDFFFFIJJQT8
EJKKKMQRSTT8


EEFFHJKMMPQ 9
BELMNOOOPTUU 9
BKMMMMMMOQQQ 9
CFGIMQQRU 9
BKNNPQ 9
CEJMQQQQRU 9
DDDEFKLLMP 9
BCCIKLMPTU 9
HHIIJMMNNS 9
FFGHILNPQSS 9
DGIKMOPQQTU 9
EEEGNNQRRRU 9
BBCDDGMMPPUU9


หน่วย

EEFGGIJKLLO0
EEGGGGGGKLQ0
BBFHLMNOQUU0
bbbcddloq0
BDEFGJJNORS0
CGHIIJOOQ0
EIIIIKKKNN0
FFFGGHHLNT0
BBBDEEHKNOOS0

denoppt1
CCGHHHHPQT1
DFFMMMMNQS1

CCFFGIMNNRR2
CFFHHQTUUU2
BGGHJMMPPS2
CCFFGIMNNRR2
ENNNNNNNUUU2

DDDDGIMMQQTT3
CHHKKOPPQR3
DDDDGIMMQQTT3

CCCCCCCDNQR4
BBCCCHHRRU4
BBCJJKKLNNOS4
HHHHILLNORRT4

BCFGGGGGLOPP5
fhhkmmrs5


ccfghiikmo6
CCDIJLNNPPQ6
DFGJKKPQSU6
EHHHKKKPQQU6

DEGGIIJJU7
GGHHHHIJLRT7
FFHPPQSSTU7
DEHHKKNQQT7


BBFFFLLST8
DDEEGHILMNNO8
BBBFHJLPRRU8
BBFHIJLPPSU8
BCEEJLMPSSS8
BBDHIJNPRST8
CGIINNNTUU8
bbbchijl9
effhijqq9
djkmmmoq9
BCCCCFGLNNP9
BBDFHHJPSTT9
BDHHJLPPSU9